ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - GDPR

Τα στοιχεία  (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική  διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, κατοικία,  αριθμός  τηλεφώνου  κλπ), που δηλώνετε κατά την επίσκεψη  στην ιστοσελίδα μας (μέσω  της χρήσης cookies)  για να παραγγείλετε  τα προϊόντα  της εταιρείας  μας και για την επικοινωνία  μας  μαζί  σας,  περιλαμβάνουν  προσωπικά δεδομένα, τα οποία  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η συλλογή  των προσωπικών στοιχείων των χρηστών  της ιστοσελίδας  μας γίνεται  εφόσον  έχετε  δώσει  τη  συγκατάθεσή  σας κατά τη  δημιουργία του  λογαριασμού  σας.    Η εταιρεία μας  μπορεί  να επεξεργάζεται τμήμα ή  το σύνολο των στοιχείων  που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες  για λόγους  στατιστικούς, προώθησης  προϊόντων και υπηρεσιών, ενημέρωσης  για νέα προϊόντα  και   εν γένει βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών  της.

Η εταιρεία μας κατά  την επεξεργασία  των δεδομένων συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού  και οποιουδήποτε ισχύοντος  εθνικού νόμου  σχετικά με την  προστασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία  μας  εφαρμόζει κατάλληλα  τεχνικά, υλικά  και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας  με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή,  ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση. Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Η εταιρεία μας  διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο,  σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος  χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκρισή σας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου: (i) η γνωστοποίηση είναι αυστηρά απαραίτητη για την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί ή (ii) η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση της  εταιρείας  Ο επισκέπτης/χρήστης  μπορεί να  επικοινωνήσει με τον εκάστοτε  διαχειριστή της ιστοσελίδας  για να διασταυρώσει  την ύπαρξη προσωπικού του  αρχείου,  τη  διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Η εταιρεία μας  μπορεί να χρησιμοποιεί αντιπροσώπους, εργολάβους, υπεργολάβους ή  παρόχους υπηρεσιών  σε  τρίτους  για την παροχή προς την εταιρεία  υπηρεσιών  διοικητικών,  τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών  ή άλλων υπηρεσιών  τήρησης αρχείου  δεδομένων,  σε συνάρτηση με τη λειτουργία  της  επιχείρησης.   Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία  μας  διασφαλίζει ότι τα  συμβεβλημένα  με αυτήν πρόσωπα   συμμορφώνονται με  της  απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων θέτοντας αυστηρούς κανόνες συμμόρφωσης.

Τα  προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας και πάντα σε συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Τα προσωπικά  σας δεδομένα  διατηρούνται κατ’ αρχήν καθ’ όλη τη διάρκεια  της συμβατικής  μας  σχέσης, ενώ περαιτέρω η διατήρηση  τους συναρτάται   με  την αγορά προϊόντων,  με τη  συμμετοχή σας  σε  διαφημιστική προσφορά, με την επικοινωνία  σας  μαζί μας για την υποβολή ερωτήματος, με τη δημιουργία λογαριασμού, με τη συναίνεση  σας  για κοινοποιήσεις   άμεσης εμπορικής προώθησης, με  την  εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σας,

Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας για τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα για να προβάλουμε τις αξιώσεις μας ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε,  ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Τα δικαιώματα και οι επιλογές  σας είναι: 1) Δικαίωμα στην ενημέρωση,  2) Δικαίωμα στην πρόσβαση, 3) Δικαίωμα στη διόρθωση, 4) Δικαίωμα στη διαγραφή, 5) Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, 6) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων, που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης, ανά πάσα στιγμή, 7) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 8) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 9) Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των cookies.

Το site της  εταιρείας μας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές  σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων  ουδεμία  ευθύνη  φέρουμε, ούτε  μπορούμε να εγγυηθούμε  για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα  τους.  Για οποιοδήποτε πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση  των εν λόγω  ιστοτόπων τρίτων μερών, ο  χρήστης/επισκέπτης  οφείλει να  απευθυνθεί  στα αντίστοιχα  websites, τα  οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Η εταιρεία μας  δεν  αποδέχεται  ούτε  υιοθετεί  το περιεχόμενο  ή τις υπηρεσίες  των  sites  και των  σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά  με  οποιονδήποτε  τρόπο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων  υπόκεινται  σε  τροποποίηση, σε  περίπτωση  ενδεχόμενης  μελλοντικής  τροποποίησης  της  εθνικής, ευρωπαϊκής  και διεθνούς νομοθεσίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr"

Η. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει  σχετικά με τη λειτουργία και χρήση  της παρούσας ιστοσελίδας  αρμόδια  είναι  τα  Δικαστήρια  της πόλης της Χαλκίδας. Για κάθε διαφορά  σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή  των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα  σχετικά με τη  χρήση  της παρούσας  ιστοσελίδας,  εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε μια ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ και να μας την στείλετε με email στο [email protected]

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .
Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σου είναι άδειο

Αναζήτηση

You can try some popular tags here:

Λογαριασμός

Λογαριασμός

Δεν έχετε λογαριασμό;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό